JulkaisumuotoPDF
Bookmark and Share
Juha Muukkonen
Miten Israelin käy?
Room. 9-11

 

 
Raamattuopetus juutalaisten ja pakanoiden pelastumisesta (Room. 9:1 - 11:36)
 
Raamatunkäännös: KR 1933/38
 
 
JÄSENNYS:
1. LIHAN LAPSET JA LUPAUKSEN LAPSET
2. ONKO JUMALA HYLÄNNYT JUUTALAISET?
3. JUUTALAISTEN JA PAKANAKANSOJEN PELASTUMINEN KUULUU YHTEEN
4. KAIKKI ISRAEL PELASTUU
5. ISRAEL AJAN KELLONA
6. PAKANOIDEN TÄYSI LUKU
7. MILLOIN JA MITEN JUUTALAISTEN KÄÄNTYMYS TAPAHTUU?
8. JOOSEF JA HÄNEN VELJENSÄ ESIKUVANA
9. LÄHTEITÄ JA KIRJALLISUUTTA
 
 

1. LIHAN LAPSET JA LUPAUKSEN LAPSET

 

"Minä sanon totuuden Kristuksessa, en valhettele - sen todistaa minulle omatuntoni Pyhässä Hengessä - 2. että minulla on suuri murhe ja ainainen kipu sydämessäni. 3. Sillä minä soisin itse olevani kirottu pois Kristuksesta veljieni hyväksi, jotka ovat minun sukulaisiani lihan puolesta, 4. ovat israelilaisia: heidän on lapseus ja kirkkaus ja liitot ja lain antaminen ja jumalanpalvelus ja lupaukset; 5. heidän ovat isät, ja heistä on Kristus lihan puolesta, hän, joka on yli kaiken, Jumala, ylistetty iankaikkisesti, amen!

 

6. Mutta ei niin, että Jumalan sana olisi harhaan mennyt. Sillä eivät kaikki ne, jotka ovat Israelista, ole silti Israel, 7. eivät kaikki ole lapsia sentähden, että ovat Aabrahamin siementä, vaan: "Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläiset"; 8. se on: eivät ne, jotka lihan puolesta ovat lapsia, ole Jumalan lapsia, vaan lupauksen lapset, ne luetaan siemeneksi." (Room. 9:1-8)

"Onhan kirjoitettu, että Aabrahamilla oli kaksi poikaa, toinen orjattaresta, toinen vapaasta. 23. Mutta orjattaren poika oli syntynyt lihan mukaan, vapaan taas lupauksen voimasta. 24. Tämä on kuvannollista puhetta; nämä naiset ovat kaksi liittoa: toinen on Siinain vuorelta, joka synnyttää orjuuteen, ja se on Haagar; 25. sillä Haagar on Siinain vuori Arabiassa ja vastaa nykyistä Jerusalemia, joka elää orjuudessa lapsineen.

 

26. Mutta se Jerusalem, joka ylhäällä on, on vapaa, ja se on meidän äitimme. 27. Sillä kirjoitettu on: "Iloitse, sinä hedelmätön, joka et synnytä, riemahda ja huuda sinä, jolla ei ole synnytyskipuja. Sillä yksinäisellä on paljon lapsia, enemmän kuin sillä, jolla on mies." 28. Ja te, veljet, olette lupauksen lapsia, niinkuin Iisak oli." (Gal. 4:22-28)

Aabrahamin kahdesta ensimmäisestä lapsesta, Ismaelista ja Iisakista alkaen, on ollut kaksi Aabrahamin jälkeläisten ryhmää: lihan mukaan syntyneet ja lupauksen mukaan syntyneet. Nykyiset juutalaiset ja maallisen Israelin kansalaiset kuuluvat suurimmilta osin lihan mukaan syntyneihin - he torjuvat Jeesuksessa tarjotun pelastuksen.

Samoin näihin Aabrahamin lihallisiin lapsiin kuuluvat myös nimikristityt, jotka ovat kyllä Jumalan sanan ja pyhän kasteen kautta tapahtuvan uudestisyntymisen kautta oksastettu jaloon öljypuuhun, Jumalan Israeliin, kuuluviksi, mutta ovat kuitenkin tuosta uskosta luopuneet.

Uskosta luopuminen on monen kohdalla tapahtunut jo ennen ymmärtävään ikään tulemista. Vailla Jumalan sanan opetusta, seurakuntayhteyttä ja lähellä olevia uskovia esikuvia Jumalan lapsi on kuihtunut ja kuollut. Jotkut ovat luopuneet synnin houkuttelemina ja halunneet palata Egyptiin.

Oikeita lupauksen lapsia ovat ne, jotka pyhän kasteensa mukaisesti uskovat Raamatun Jeesukseen: tunnustavat Jumalan sanan oikeaksi ja itsensä sen rikkojiksi, katuvat pahuuttaan ja epätäydellisyyttään ja ennen kaikkea uskovat ristin veren kautta tulevan iankaikkisen ja täydellisen armahduksen.

 

2. ONKO JUMALA HYLÄNNYT JUUTALAISET?

"Minä sanon siis: ei kaiketi Jumala ole hyljännyt kansaansa? Pois se! Sillä olenhan minäkin israelilainen, Aabrahamin siementä, Benjaminin sukukuntaa. 2. Ei Jumala ole hyljännyt kansaansa, jonka hän on edeltätuntenut. Vai ettekö tiedä, mitä Raamattu sanoo kertomuksessa Eliaasta, kuinka hän Jumalan edessä syyttää Israelia: 3. "Herra, he ovat tappaneet sinun profeettasi ja hajottaneet sinun alttarisi, ja minä yksin olen jäänyt jäljelle, ja he väijyvät minun henkeäni"?

 

4. Mutta mitä sanoo hänelle Jumalan vastaus? "Minä olen jättänyt itselleni seitsemäntuhatta miestä, jotka eivät ole notkistaneet polvea Baalille." 5. Samoin on nyt tänäkin aikana olemassa jäännös armon valinnan mukaan. 6. Mutta jos valinta on armosta, niin se ei ole enää teoista, sillä silloin armo ei enää olisikaan armo. 7. Miten siis on? Mitä Israel tavoittelee, sitä se ei ole saavuttanut, mutta valitut ovat sen saavuttaneet; muut ovat paatuneet" (Room. 11:1-10).

Suurin osa juutalaisista on paatunut, mutta pieni jäännös on Jumalan armosta kuullut ja uskonut evankeliumin Jeesuksesta.

 

3. JUUTALAISTEN JA PAKANAKANSOJEN PELASTUMINEN KUULUU YHTEEN

11. Minä siis sanon: eivät kaiketi he ole sitä varten kompastuneet, että lankeaisivat? Pois se! Vaan heidän lankeemuksensa kautta tuli pelastus pakanoille, että he itse syttyisivät kiivauteen. 12. Mutta jos heidän lankeemuksensa on maailmalle rikkaudeksi ja heidän vajautensa pakanoille rikkaudeksi, kuinka paljoa enemmän heidän täyteytensä!

 

13. Teille, pakanoille, minä sanon: Koska olen pakanain apostoli, pidän minä virkaani kunniassa, 14. sytyttääkseni, jos mahdollista, kiivauteen niitä, jotka ovat minun heimolaisiani, ja pelastaakseni edes muutamia heistä. 15. Sillä jos heidän hylkäämisensä on maailmalle sovitukseksi, mitä heidän armoihin-ottamisensa on muuta kuin elämä kuolleista? 16. Mutta jos uutisleipä on pyhä, niin on myös koko taikina, ja jos juuri on pyhä, niin ovat myös oksat.

 

17. Mutta jos muutamat oksista ovat taitetut pois ja sinä, joka olet metsäöljypuu, olet oksastettu oikeiden oksien joukkoon ja olet päässyt niiden kanssa osalliseksi öljypuun mehevästä juuresta, 18. niin älä ylpeile oksien rinnalla; mutta jos ylpeilet, niin et sinä kuitenkaan kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua.

 

19. Sinä kaiketi sanonet: "Ne oksat taitettiin pois, että minut oksastettaisiin". 20. Oikein; epäuskonsa tähden ne taitettiin pois, mutta sinä pysyt uskosi kautta. Älä ole ylpeä, vaan pelkää. 21. Sillä jos Jumala ei ole säästänyt luonnollisia oksia, ei hän ole säästävä sinuakaan. 22. Katso siis Jumalan hyvyyttä ja ankaruutta: Jumalan ankaruutta langenneita kohtaan, mutta hänen hyvyyttänsä sinua kohtaan, jos hänen hyvyydessänsä pysyt; muutoin sinutkin hakataan pois.

 

23. Mutta nuo toisetkin, jos eivät jää epäuskoonsa, tulevat oksastettaviksi, sillä Jumala on voimallinen oksastamaan ne jälleen. 24. Sillä jos sinä olet leikattu luonnollisesta metsäöljypuusta ja vasten luontoa oksastettu jaloon öljypuuhun, kuinka paljoa ennemmin nämä luonnolliset oksat tulevat oksastettaviksi omaan öljypuuhunsa!" (Room. 11:11-24)

Paavali sanoo haluavansa herättää juutalaisten "kiivau­den/kateuden/mus­tasuk­kaisuu­den" (kreik. paradzēlóō παραζηλόω tarkoit­taa tätä kaikkea, j. 14). Kun pakanoille saarnataan evankeliumia, juuta­laisil­le tulee vielä joskus mieleen, että Kris­tus on itse asiassa juuri heidän kuninkaansa. Toistai­seksi Jumala on nähnyt hyväksi antaa juutalaisten paatua ja pa­kanoiden ottaa evankeliumi vastaan. Kerran tulee vielä aika - ja se on jo nyt koittamassa - jolloin evankeliumi Jeesuksen rististä kelpaa myös juutalaisille.

Pakanakristityt eivät voi ylpeillä vielä tällä hetkellä uskosta osattomien juutalaisten edessä - kristinusko on vain juutalaisen uskon täyttymys. Ilman juutalaisuutta ja Israelin kansan esi-isiä sekä profeettoja ei ole olemassakaan mitään kristinuskoa. Uusi testamenttikin on tietyllä tavalla vain Vanhan testamentin (suppea) selitysteos eli kommentaari. Kristittyjen on aina muistettava, että Herramme Jeesus ja Luojamme on nimenomaan Aabrahamin ja Iisakin ja Jaakobin Jumala (2. Moos. 3:6, Matt. 22:32).

Tarkkaan ottaen kristillisessä kasteessa ihminen liitetään juutalaiseen uskoon, Jumalan oman kansan Israelin jäsenyyteen. Siksi pakanakristitty ei voi omahyväisesti ja ylenkatseisesti suhtautua juutalaisiin; pakanakristitty on villin metsäoljy- eli oliivipuun oksa, joka on liitetty osaksi jaloa öljypuuta, Jumalan valitseman Aabrahamin jälkeläisten joukkoon. Pakanat eivät pelastu ilman juutalaisia tai erossa heistä - eivätkä puolestaan juutalaisetkaan pelastu ilman pakanoita tai erossa heistä.

 

4. KAIKKI ISRAEL PELASTUU

 

"Sillä minä en tahdo, veljet - ettette olisi oman viisautenne varassa - pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus - hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut, 26. ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista. 27. Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä."

 

28. Evankeliumin kannalta he kyllä ovat vihollisia teidän tähtenne, mutta valinnan kannalta he ovat rakastettuja isien tähden. 29. Sillä ei Jumala armolahjojansa ja kutsumistansa kadu. 30. Samoin kuin te ennen olitte Jumalalle tottelemattomia, mutta nyt olette saaneet laupeuden näiden tottelemattomuuden kautta, 31. samoin nämäkin nyt ovat olleet tottelemattomia, että myös he teille tulleen armahtamisen kautta nyt saisivat laupeuden. 32. Sillä Jumala on sulkenut kaikki tottelemattomuuteen, että hän kaikkia armahtaisi.

 

33. Oi sitä Jumalan rikkauden ja viisauden ja tiedon syvyyttä! Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja käsittämättömät hänen tiensä! 34. Sillä kuka on tuntenut Herran mielen? Tai kuka on ollut hänen neuvonantajansa? 35. Tai kuka on ensin antanut hänelle jotakin, joka olisi tälle korvattava? 36. Sillä hänestä ja hänen kauttansa ja häneen on kaikki; hänelle kunnia iankaikkisesti! Amen."

Paavali paljastaa Roomalaiskirjeen salaisuuden: Aikojen lopulla Israeliakin kohtaa herätys. Kun pakanoiden täysi luku on tullut sisälle, pelastuu "kaikki/koko Israel", (kreik. πα̃ς ̉Ισραη̃λ pā́s Israḗl). Silloin Kris­tus on koko maailman Herra, sekä juutalaisten että pa­kanoi­den.

Jakeen 26 "kaikki/koko Israel" ei tarkoita kaikkia juuta­laisia ilman poik­keusta, vaan kansan pää­osaa. Se ei siis tarkoita sitä, että jokainen juutalainen pelastuisi, vaan sitä, että herätys kohtaa Israelia kansana.

Tuota kaikki/koko -sanaa (kreik. πα̃ς pā́s) käytetään tarkoittamassa suurta, valtavaa joukkoa myös esimerkiksi Matteuksen evankeliumissa: "Silloin vaelsi hänen [Johannes Kastajan] tykönsä Jerusalem ja koko Juudea ja kaikki Jordanin ympäristö" (Matt. 3:5). "... koko [πα̃ςα pā́sa] Juudea ja kaikki [πα̃ςα pā́sa] Jordanin ympäristö" ei tarkoita sitä, joka ainoa noiden alueiden asukas olisi tullut Johannes Kastajan luokse, vaan että valtava joukko ihmisiä noilta alueilta lähti liikkeelle. Erkki Koskenniemen mukaan vastaavaa koko/kaikki-sanan käyttöä löytyy muistakin tuon ajan juutalaisista teksteistä.

Juutalai­silla ei ole mitään erityistietä taivaaseen. Jos (ympärileikattu) juutalainen ei usko Jeesukseen, niin hän joutuu kadotukseen - yhtä lailla kuin pakanakin ilman uskoa Jeesukseen, oli sitten kastettu tai ei.

Ilmestyskirjassa on ajatus tietystä Jumalan asettamasta lukumäärästä, jotka pelastuvat Israelin kansan joukosta (Ilm. 7:4, 14:1). Apostoli Johanneksen kuulema pelastuneiden lukumäärä, 144 000, vaikuttaa ainakin minusta puhtaan symboliselta eli tunnus- tai vertauskuvalliselta luvulta.

144 000 on tulos seuraavasta kertolaskusta: 12 x 12 x 1 000. Eli Vanhan liiton 12 patriarkkaa kerrottuna Uuden liiton 12 apostolilla, jotka hekin olivat Aabrahamin lihallista siementä eli juutalaisia, sekä vielä suurta lukumäärää kuvaavalla luvulla tuhat.

Nuo luvut 12, 12 ja 1000, kertovat pelastuvien täydellisestä määrästä - taivaasta ei puutu ketään, jota me sinne siellä kaipaisimme.

 

5. ISRAEL AJAN KELLONA

Herätys kohtaa Israelia sitten, kun lähetystyö muiden kanso­jen parissa on lähestymässä loppuaan. Vielä joitakin vuosikymmeniä sitten Israelissa oli vain muutamia kymmeniä Jeesukseen uskovia juutalaisia eli ns. messiaanisia juutalaisia. Nykyisin heitä on Israelissa noin kymmenen tuhatta. Suurin osa näistä on syntynyt muualla kuin Israelissa, esim. Venäjällä, mutta myös Israelin maassa syntyneitä on kaiketi jo pari tuhatta. Tämä on selvä hengellisen heräämisen alku. Israel on ajan kello.

Jeesus puhuu lopunajoista opettaessaan viikunapuusta. "Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. 33. Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä. 34. Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki nämä tapahtuvat." (Matt. 24:32-34)

 

Sukupolvi-sana (kreik. genéā, γενέα) voi tarkoittaa myös sukukuntaa (siis tässä juutalaisia) tai jopa vielä laajemmin koko ihmiskuntaa. Israelin hengellinen herääminen eli kääntyminen katsomaan Häntä, jonka olivat kerran lävistäneet, on varma viesti siitä, että Jeesuksen tulemus on aivan ovella. Jumalan sanassa on luvattu, että juutalaiset vielä kerran Hänet näkevät ja sanovat: "Siunattu olkoon Hän, joka tulee Herran nimeen" (Ps. 118:26, Matt. 23:37-39, Luuk. 13:35, Joh. 19:37, Ilm. 1:7).

Paatumus ei ole Israelin kansan lopullinen olotila, vaan väliaikainen ilmiö. Pakanoille annettujen aikojen täyttyessä Herra poistaa vielä nykyisin juutalaisten silmillä olevan peitteen, joka estää heitä näkemästä Kristusta Jeesusta Vanhan testamentin kirjoituksissa. (Luuk. 21:24, 2. Kor. 3:14)

"Koska meillä siis on tämmöinen toivo, niin me olemme aivan rohkeat 13. emmekä tee niinkuin Mooses, joka pani peitteen kasvoillensa, etteivät Israelin lapset näkisi sen loppua, mikä on katoavaista. 14. Mutta heidän mielensä paatuivat, sillä vielä tänäkin päivänä sama peite, vanhan liiton kirjoituksia luettaessa, pysyy poisottamatta, sillä vasta Kristuksessa se katoaa. 15. Vielä tänäkin päivänä, kun Moosesta luetaan, on peite heidän sydämensä päällä; 16. mutta kun heidän sydämensä kääntyy Herran tykö, otetaan peite pois." (2. Kor. 3:12-16)

Paavali ei ole itse keksinyt juutalaisten aikojen lopulla tapahtuvaa pelastumista, vaan hän on sen ymmärtänyt Pyhän Hengen johdatuksessa VT:a lukiessaan. "... ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista. 27. Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä." Room. 11:26-27. Paavali lainaa tässä ensin profeetta Jesajan sanaa (Jes. 59:20-21) ja sitten myös profeetta Jeremian tekstiä (Jes. 27:9, Jer. 31:31-34).

Nämä jakeet ja lupaukset koskevat sekä Uuden että Vanhan liiton kansaa. Jokainen kristitty saa uskoa kohdalleen tämän Jumalan sanan: "Minä otan pois heidän syntinsä." Samalla siinä lausutaan lupaus Vanhan liiton kansalle, jonka keskeltä lähtenyt Pelastaja tulee kerran tulee poistamaan Jaakobin (eli Israelin) epäuskoisen elämän.

 

6. PAKANOIDEN TÄYSI LUKU

Paavali sitoo Israelin hengellisen kääntymisen pakanakansojen keskuudessa tehtävään lähetystyöhön ja pakanoiden kääntymiseen. "Pakanakansojen täyteyden" tai "täyden luvun" (kreik. πλήρωμα plḗrōma) sisälle tuleminen Jumalan valtakuntaan ei tarkoita sitä, että joka ainoa maailman ihminen pelastuisi. Kysymys on siitä, että Jumalalla on olemassa suunnitelma ja tavoite kaikkien maailman kansojen pelastumiseksi.

Tarkoittaako se sitä, että kaikista maailman kansoista, heimoista ja kielistä tulee vähintään yksi (!) ihminen, joka uskoo Jeesukseen? Vai tarkoittaako se sitä, että kaikista maailman kansoista ihmiset suurin joukoin tulevat Jeesuksen omiksi? Tähän kysymykseen me emme saa Raamatusta vastauksia. Mutta sen tiedämme, että Herraamme on kerran ylistämässä pelastuneita kaikista kansoista ja kielistä.

"Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään, 10. ja he huusivat suurella äänellä sanoen: "Pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalta"." (Ilm. 7:9-10)

Maailmassa lasketaan nykyisin puhuttavan noin 6 000 eri kieltä. Määrä tippuu useilla kymmenillä joka vuosi kielten kuollessa sukupuuttoon. Vielä jokin aika sitten maailmassa puhuttiin noin 7 000 eri kieltä. Raamattu tai sen osia on nykyisin käännetty yli 2 500:lle eri kielelle. Tämä luku puolestaan kasvaa useilla kymmenillä joka vuosi.

Nykyisen sähköisen viestinnän ja nopeiden liikenneyhteyksien sekä kansojen välisen maailmanlaajuisen kanssakäymisen aikana saattaa äkkiäkin tapahtua suuria muutoksia. Jos jostakin kieliryhmästä, jolle ei vielä ole käännetty Raamattua, vaikkapa vain yksi ihminen lähtee opiskelemaan tai työhön sellaiseen maahan, jossa kristittyjä, niin hän voi kuulla evankeliumin ja tulla Jeesuksen seuraajaksi. Kotiseuduilleen palatessaan hän voi puolestaan todistaa toisillekin Ristin Herrasta. Niinpä lähetystyö voi saavuttaa kaikki maailman kansat ja kielet arvaamattoman nopeasti.

 

7. MILLOIN JA MITEN JUUTALAISTEN KÄÄNTYMYS TAPAHTUU?

Sakarjan kirjan luvun 12 valossa juutalaisen kansan hengellinen kääntymys tapahtuu keskellä suuria ahdistuksia, jolloin pakanakansat hyökkäävät Jerusalemin kimppuun. Keskellä ahdistuksen aikaa Jumala vuodattaa Henkensä Daavidin suvun ja Jerusalemin asukasten päälle, jolloin kansa luo katseensa Messiaaseen, "jonka he ovat lävistäneet."

"Mutta sinä päivänä Minä tahdon hävittää kaikki pakanakansat, jotka hyökkäävät Jerusalemia vastaan. 10. Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat Minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat Häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat Häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista." (Sak. 12:9-10)

 

8. JOOSEF JA HÄNEN VELJENSÄ ESIKUVANA

Samasta asiasta kertoo profeetallisesti ja esikuvallisesti myös patriarkka Joosefin ja hänen veljiensä historia. Joosef on typos eli malli, esikuva tai tyyppi Jeesuksesta Kristuksesta, Joosefin veljet puolestaan Jeesuksen lihallisista veljistä eli juutalaisista.

Joosefin sanat hänen toisensa poikansa Efraimin (hepr. אֶפְרַיִם 'äfrájim "kaksoishedelmä") syntyessä ovat kirkkaita Kristuksen sanoja: "Jumala on tehnyt minut hedelmälliseksi kärsimysteni maassa." (1. Moos. 41:52). Jeesus on saanut suuren perheen maailmassa, jossa Hän joutui ensin paljon kärsimään Golgatan ristillä. Ja tuo Jeesuksen eli Jumalan perheväki syntyi nimenomaan pakanoiden joukosta, niin kuin Joosefkin sai perheen pakanamaalla pakananaisesta. (1. Moos. 41:50)

Korotetusta Joosefista kerrotaan, että hänen luokseen tultiin muistakin maista ostamaan viljaa, sillä kaikkialla vallitsi kova nälkä (1. Moos. 41:57). Tämä kertoo pakanoiden kääntymisestä. Syvimmältään tämä kertoo siitä, että Jeesuk­sen luo tullaan synninhädässä kaikista maista ostamaan elämän leipää, syömään ikuisen elämän taivaallista leipää, alttarin mannaa.

Ja mikä on meidän tuosta taivaan leivästä antamamme maksu? Mitä me käytämme vaihdon välikappaleena, rahana, tässä kaupassa? Maksuksi tuosta ehtoollisessa syömästämme elämän puun hedelmästä meidän täytyy antaa Jeesukselle kaikki syntimme, pahuutemme ja lankeemuksemme; kaikki se, mitä häpeämme ja peittelemme ja jota ajatellessa poskiamme alkaa kuumottaa. Mikä autuas vaihtokauppa, velat saa muuttaa saataviksi!

Joosefin veljetkin tulevat lopulta nälissään etsimään elämän leipää aikoi­naan hylkää­mänsä Joosefin luota (1. Moos. 42). Tämä kertoo esikuvallisesti siitä, miten juutalaiset kään­tyvät lopulta monien ahdistusten ja pitkällisen hengellisen nälän jälkeen katsomaan ja seuraamaan Häntä, Nasaretin Jeesusta, Israelin Pyhää, jonka ovat kerran hylänneet ja lävis­täneet.

Kun me pakanakansat saamme ympäri maailman seurata päivittäin tiedotusvälineistä Israelin politiikkaa ja tuon alueen sotia ja levottomuuksia, niin kyse on Raamatun ennustusten täyttymisestä. Nyt kerrotaan ja kuvataan vielä tätä nälän ja koettelemusten aikaa, mutta eräänä päivänä tullaan kertomaan vielä siitäkin, miten veljet palaavat Joosefin luo eli juutalaiset kääntyvät etsimään vapahdusta oman veljensä Jeesuksen ristin juurelta.

Rauhaa eivät israelilaiset tule saamaan muuten kuin uskomalla Jeesukseen. Tuon hetken koittaessa Herran Jeesuksen paluu maanpäälle, koko Jumalan perheväen siirtyminen asumaan runsauden maahan taivaaseen - ja samalla koko näkyvän maailmanajan loppu - on jo aivan ovella.

Joosefin aikaisen maailmanlaajuisen nälänhädän aikana kerrotaan siitä, miten Joosef piti Egyptin hallitsijana huolen oman perheensä elatuksesta. Tämä kertoo siitä, miten Jeesus pitää huo­len omiensa tarpeista. Vaikka ympärillä ja koko maailmassa kärsittäisiin hengellistä nälkää, turvattomuutta, tarkoituksettomuutta ja pelkoa, niin Jeesuksen perheväkeen kuuluvalla on aina auki pulppuava kaivo ja ehtymätön elämän lähde.

Se lähde on Jumalan sana, joka vuodattaa janoavalle uskoa, toivoa, rohkeutta ja rakkautta; se on kastevesi, joka kantaa tästä myrskyisästä ja pian tuhoutuvasta maailmasta uuteen taivaan maailmaan; se on ehtoollinen, joka tarjoaa täyttä varmuutta syntien anteeksiantamuksesta ja esimakua suuresta ehtoollisesta ja riemujuhlasta taivaassa.

 

9. LÄHTEITÄ JA KIRJALLISUUTTA

* Becker, Siegbert W.: Ilmestyskirjan selitys. Kaukainen voittolaulu. Concordia 1999.
* Hiltunen, Paavo: Joosef Egyptin valtias. Päivä 1987.
* Hiltunen, Petri: Kuin salaman leimahdus. Jeesus tulee takaisin. PerusSanoma 2007.
* Hujanen, Pasi: Luennot osoitteessa: http://www.sley.fi/luennot/Raamattu/UT/Room
* Koskenniemi, Erkki: Luennot osoitteessa: http://www.sley.fi/luennot/Raamattu/UT/Room
* Kähkönen, Sakari: Israelin salaisuus. Sakarjan kirjan äärellä. Avain Raamattuun 18. Uusi Tie 2003.
* Laato, Antti: Kun nämä alkavat tapahtua. Mitä Raamattu opettaa lopunajoista. SLEY-kirjat 1991.
* Ladd, Georg Eldon: Tulevaisuus on Jumalan. Raamatun opetus viimeisistä tapahtumista.
SRO:n Kustannus 1986.
* Väisänen, Matti: Milloin Messias tulee. Raamatun opetus lopun ajoista. Avain Raamattuun 1.
Uusi Tie 1995.
Pyhä evankeliumi Roomalaiskirjeessä I-II. Uusi Tie 2004.