JulkaisumuotoPDF
Bookmark and Share
Juha Muukkonen
Miksi Raamattu on kirjoitettu?
Joh. 20
 
 
 
 
Raamatunkäännös: KR 1933/38
 
 
JÄSENNYS:
1. JUMALAN VAI IHMISEN HENGEN TUOTE?
2. SANAINSPIRAATIO VAI ASIAINSPIRAATIO?
3. KOKO RAAMATTU SAARNAA JEESUSTA
4. JUMALAN SANA ON JUMALAN SANA
5. VT ON KIRJOITETTU JEESUSTA VARTEN
 
 
1. JUMALAN VAI IHMISEN HENGEN TUOTE?

Jumalan kansa on uskonut vuosituhansien ajan, että Pyhän Raamatun profeetalliset (VT) ja apostoliset (UT) kirjoitukset ovat Jumalan inspiroimia eli henkäyttämiä. [2Tim. 3:16: paasa grafee theopneustos eli jokainen Juma­lan Hengestä syntynyt kirjoitus]

Jo Aadamista ja Eevasta alkaen ihmiskuntaa on riivannut myös epäusko, Jumalan sanan eli Pyhän Raamatun kyseenalaiseksi asettaminen. Meidän ajastamme voisi mainita yhden tällaisen riivaajien oppien edustajan, Kuopion piiskan, jonka mukaan Raamattu sisältää selväs­ti vanhentunei­ta tai moraalisesti kyseen­alaisia näkemyk­siä. Monen itsensä Jumalan paikalle korottaneen ja maailman silmissä viisaan mielestä Raamatussa on kirjattu­na ylös vain vajavaisten ja ereh­tymisalttiiden antii­kinajan ihmis­ten ajatuksia.

Jos Raamattu olisi vain ihmisten sanoja Jumalasta (tai jopa vain yhdestä antiikin seemiläisen kansan jumalasta) niin motiivi Raamatun lukemiseen, opiskelemiseen ja uskomiseen olisi jälkeen todella heikko. Mitäpä väliä sillä lopulta on, mitä joskus tuhansia vuosia sitten on eri asioista ajateltu. Eiväthän meitä voi sitoa joidenkin kauan sitten aivan erilaises­sa maailmassa eläneiden ihmisten mielipi­teet.

 

2. SANAINSPIRAATIO VAI ASIAINSPIRAATIO?

Jos inspiraatioajatus eli Jumalan Pyhän Hengen vaikutus tekstien syntymisessä ja muokkautumisessa hyväksytään, niin seuraavaksi on kysyt­tä­vä, missä määrin Raamattu on Jumalan inspiroimaa eli erehtymätöntä; absoluuttises­ti totta ja sitovaa, aina ja kaik­kialla. Ovatko vain jotkut tietyt tee­mat ja periaatteet - esim. Jumalan rakkaus, armo, anteek­siantamus, suvaitse­vai­suus, lähimmäisenrak­kaus, sukupuolten tasa-arvo jne. - pysyvää ja luovuttamaton­ta? Vai onko Jumala antanut ilmoi­tuksensa sanatarkasti siten, että kaikki se on Jumalan erehtymätöntä puhetta, minkä kristilli­nen kirkko on Raamatun kaanoniin eli ohjeelliseen ja sitovaan kirjakokoelmaan hyväksynyt?

Itse luotan "sokeasti" siihen, että Jumalan Pyhä Henki ohjasi syvimmältään jokaisen kirjaimen ja sanan kirjoitusta siten, että Raamattu on kokonaisuudessaan, kaikilta osiltaan ja joka sanaltaan ja jopa kirjaimeltaan erehtymätöntä ja totta. Järkeni ei tosin osaa selittää läheskään kaikkia vaikeita kohtia, jotka saatta­vat joskus ainakin aluksi vaikuttaa jopa ristirii­taisilta ja mahdottomil­ta.

En kuitenkaan lue Raamattua ensisijaisesti yleisen histo­rian/esihistorian oppikirjana, tai biologian tai maantie­teen esityksenä. Näidenkin osalta Raamattu toki opettaa paljon ja antaa arvokasta, suurelta osin muuten korvaama­tonta tietoa, mutta näiden näkökulmien valossa Raamatun kirjoi­tukset eivät ole aina mitenkään yksiselitteisiä, täydellisiä tai aukotto­mia - tai aina edes selviä.

Olen itse yrittänyt esim. omassa pro gradu -työssäni selvittää mm. Jesajan ajan eli 700-luvun (eKr.) kuningasten halli­tusaikoja. Totesin, että yksiselitteistä ja absoluuttisesti varmaa kronologiaa eli aikahistoriaa on mahdotonta esittää. Raamattua ei ole kirjoitettu siksi, että saisimme sieltä vastauksen kaikkiin uteliaisuuttamme kiihottaviin kysymyksiin ja järkemme vaatimuksiin.

Sen sijaan Jumala on antanut meille sanansa, Pyhän Raamatun, jotta oppisimme sen kautta tuntemaan Jeesuksen, saisimme syntimme anteeksi, uudestisyntyisimme ja pääsisimme taivaaseen.

"... nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä." (Joh. 20:31)

 

3. KOKO RAAMATTU SAARNAA JEESUSTA

­Raamatun keskus ja Herra on Jeesus Nasa­reti­lainen, Kristus. Raa­ma­tun kirjoitusten ensisijainen ja päätarkoitus on ilmoittaa meille Jumalan Elävä Sana, Jeesus. Tästä näkökulmasta käsin kannatan asiainspiraatiota. Samalla totean myös sen, että kaikki mitä Raamatussa on kirjoitettu, joka ainoa kirjain ja sana, on tarkoitettu ilmoittamaan ja opettamaan meille Jeesusta ja Hänen valta­kuntaansa­. Siksi kannatan samanai­kaisesti tämän Jeesus-asiainspiraation lisäksi myös sa­nains­piraatiota; tai tarkemmin oikeastaan kirjaininspi­raa­tiota. Yksikön ja monikon erottava yksi i-kirjain voi olla ratkaiseva.

"Mutta nyt lausuttiin lupaukset Aabrahamille ja hänen siemenelleen. Hän ei sano: Ja siemenille", ikäänkuin monesta, vaan ikäänkuin yhdestä: "Ja sinun siemenellesi", joka on Kristus." (Gal. 3:16)

Yhtään asiaa Raamatussa ei voi siis ohittaa kevyesti; jokai­nen sana - jopa kirjain - on tärkeä ja luovuttamaton. Minkäänlaiseen Raa­matun asiakritiikkiin tämä Jeesus-keskeinen asiainspi­raatio ei anna aihetta tai perustetta.

 

"Niin hän sanoi heille: "Oi, te ymmärtämättömät ja hitaat sydämeltä uskomaan kaikkea sitä, minkä profeetat ovat puhuneet! 26. Eikö Kristuksen pitänyt tätä kärsimän ja sitten menemän kirkkauteensa?" 27. Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu." (Luuk. 24:25-27)

"Ja hän sanoi heille: "Tätä tarkoittivat minun sanani, kun minä puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne, että kaiken pitää käymän toteen, mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa." 45.  Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset. 46.  Ja hän sanoi heille: "Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista, 47.  ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista." (Luuk. 24:44-47)

"On toinen, joka todistaa minusta, ja minä tiedän, että se todistus, jonka hän minusta todistaa, on pätevä." (Joh. 5:32)

"Ja Isä, joka on minut lähettänyt, hän on todistanut minusta. Te ette ole koskaan kuulleet hänen ääntänsä ettekä nähneet hänen muotoansa, 38. eikä teillä ole hänen sanaansa teissä pysyväisenä; sillä te ette usko sitä, jonka hän on lähettänyt, 39.  ja te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat minusta; 40.  ja te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän." (Joh. 5:37-40)

"Sillä jos te Moosesta uskoisitte, niin te uskoisitte minua; sillä minusta hän on kirjoittanut." (Joh. 5:46)

Kun me kristittyinä luemme VT:a, niin on ehdottoman tärkeä huomata tämä perusasia: Jumalan on antanut ja kirjoituttanut VT:n, jotta se edeltä todistaisi ja ennustaisi tulevasta ja jo paratiisissa luvatusta vaimon Siemenestä, käärmeen pään murskaajasta, Kristuksesta. VT on kirja Messiaasta. Ymmärtääksemme syvimmältään oikein Vanhan liiton kirjoituksia, meidän on etsittävä sieltä Pyhää Henkeä avuksi huutaen esikuvia (typoksia) ja asioita, jotka tavalla tai toisella - suoraan tai välillisesti, itsensä tai vastakohtansa kautta, avoimesti tai kätketysti - saarnaavat meille ristiinnaulittua ja kuolleista ylösnoussutta Vapahtajaa ja Herraa, Jumalaa ja ihmistä Jeesusta Kristusta.

"Sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta, 11. ovat tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen Henki viittasi, edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta." (1Piet. 1:10)

 

4. JUMALAN SANA ON JUMALAN SANA

Raamattu on Jumalan sana (Ps. 119:160, 1Tim. 3:16,  jne) - ja Jeesus Kristus on Jumalan Sana (Joh. 1:1)! Siksi pitäessäsi pyhää Raamattua pidät samalla sylissäsi Herraa Jeesusta Kristusta; niin kuin Maria, Joosef ja paimenet saivat pitää sylissään kapaloitua Herraa. Raamatun kirjoitukset ovat ne kapalot, joihin Kristus on kääritty. (Luther)

 

5. VANHA TESTAMENTTI ON KIRJOITETTU JEESUSTA VARTEN

"Sentähden hän maailmaan tullessaan sanoo: "Uhria ja antia sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit; 6.  polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et mielistynyt. 7. Silloin minä sanoin: 'Katso, minä tulen - kirjakääröön on minusta kirjoitettu - tekemään sinun tahtosi, Jumala'." (Hepr. 10:5-7)

Jumalan Pyhä Henki on syvimmältään kirjoituttanut VT:n siksi, että Jeesus alas maailmaan ihmiseksi tultuaan löytäisi Vanhaa testamenttia lukemalla sieltä oman itsensä: kuka Hän on ja mikä on Hänen tehtävänsä. Samalla tavalla Jumala haluaa meidän löytävän Hänen ilmoituksestaan identiteettimme ja elämämme tarkoituksen.

VT:n kirjoituksilla on toki muitakin ulottuvuuksia, mutta ne ovat kaikki lopulta toissijaisia ja marginaalisia tähän Kristus-saarnaan verrattuna.

Myös VT:n kirjoituksia koskee tämä Johanneksen evankeliumiin talletettu Pyhän Hengen johdossa kirjoitettu sana: "Paljon muitakin tunnustekoja, joita ei ole kirjoitettu tähän kirjaan, Jeesus teki opetuslastensa nähden, 31. mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä." (Joh. 20:30-31).