JulkaisumuotoPDF
Bookmark and Share
Juha Muukkonen
Maailmanloppu on ovella
Matt. 24

 

Raamatunkäännös: KR 1933/38

 
JÄSENNYS:
RIPPIPUHE
SAARNA
1. KAUHISTUS PYHÄSSÄ PAIKASSA
2. MAAILMANLOPUN MERKIT ILMASSA
3. HERRAN PÄIVÄ TULEE KUIN VARAS YÖLLÄ
4. MAAILMANLOPPU TULEE SINULLE PIAN
5. ISRAELIN KANSA JUMALAN KELLON VIISARINA
6. MAAILMANLÄHETYS JUMALAN KELLON VIISARINA
 

RIPPIPUHE

Veljet ja sisaret Jeesuksessa Kristuksessa! Kirkkovuoden loppu muistuttaa meitä siitä, että myös aikamme loppuu kerran. Jeesus tulee takaisin ja koittaa viimeinen tuomio. Aihe voi jonkun mielestä tuntua kovin kaukaiselta, onhan Jeesuksen takaisintulo antanut odottaa itseään jo kohta kaksi tuhatta vuotta; ja kuka tietää, kuinka kauan ihmiskunnalla vielä on aikaa jäljellä. Mutta varmemmin ajankohtaiseksi tämän aiheen tekee se, että oman kuolemamme hetkellä jokainen meistä on samassa tilanteessa kuin koko jäljellä oleva ihmiskunta maailmanlopun hetkellä. Tulemme jokainen Pyhän Jumalan kasvojen eteen ja tuomiolle jo kuoleman hetkellä. Oman lähtömme hetki voi olla arvaamattoman lähellä - ja toki arvaamattoman lähellä voi olla myös maailmanloppu ja siihen liittyvä jokaisen ihmiskunnan jäsenen joutuminen tutkittavaksi ja tuomittavaksi.

Jokainen ihminen havaitaan tuossa taivaan tuomioistuimessa syntiseksi ja kadotuksen ansaitsevaksi. Pyhän ja vanhurskaan Jumalan edessä ei kukaan langenneen ihmissuvun jälkeläinen voi kestää pystyssä. Ihmisten silmissä parhain ja hurskainkin on Jumalan sataprosenttista täydellisyyttä vaativan lain edessä epätäydellinen ja vajavainen, rikkonut ja syntinen. Jokainen ihminen joutuu oman vajavaisen ja syntisen olemuksensa ja siitä seuranneen epätäydellisen elämän tähden kuulemaan syytelauselman: "Olet syntinen ihminen, joka ansaitsee tulla heitetyksi pois Jumalan kasvojen edestä iankaikkiseen helvettiin." Oman elämämme perusteella joudumme kaikki tuomituksi kadotukseen, tuliseen järveen, joka on valmistettu Perkeleelle ja hänen enkeleilleen.

Jumala ei kuitenkaan halua syntisen kuolemaa, vaan sitä että hän kääntyy pois synneistään ja saa elää. Herra kutsuu niin minua kuin sinuakin tänään parannuksentekijän paikalle tunnustamaan syntisyytemme ja hylkäämään paha elämämme Jeesuksen ristille naulittavaksi. Käymme nyt yhdessä Jumalan eteen tunnustamaan syntimme.

 

SAARNA

Saarnani otsikko on: Maailmanloppu on ovella. Samaan hengenvetoon on todettava, että maailmanloppu on myös ovela - mutta joka tapauksessa oleva. Lähes jokaisessa viime aikoina lukemassani lehdessä on ollut artikke­lei­ta, jotka muistuttavat Raamatun antamasta kuvauksesta, mitä maailmanlopussa tapahtuu.

Matt. 24:3-16: " Ja kun Jeesus istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: "Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki?" 4. Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. 5. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä olen Kristus', ja he eksyttävät monta. 6. Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista; katsokaa, ettette peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. 7. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin. 

 

8. Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua. 9. Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden. 10. Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan. 11. Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta. 12. Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. 13. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. 14. Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu. 15. Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa - joka tämän lukee, se tarkatkoon - 16. silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille."

 

1. KAUHISTUS PYHÄSSÄ PAIKASSA

Sana kauhistuksesta pyhässä paikassa on meille erityisen ajankohtainen. Kauhistus-sana on alkuperäisessä kreikankielessä 'bdelygma',  joka tarkoittaa myös inhotusta ja iljetystä. Se tulee verbistä 'bdeoo'-verbistä: haista pahalle, löyhkätä. Tuo sama sana 'bdelygma' on VT:n kreikankielisessä käännöksessä Septuagintassa (LXX) Kolmannen Mooseksenkirjan luvussa 18, jakeessa 22: " Älä makaa miehenpuolen kanssa, niinkuin naisen kanssa maataan; se on kauhistus."

Kun näemme kirkkojemme alttareilla homosuhteissa eläviä, täyttyy tuo sana nimenomaisesti. Silloin viimeistään meidän, Jumalan kansan eli Juudan asukasten, on paettava vuorille. Vuoret tarkoittavat Herraa ja Hänen sanaansa, Pyhää Raamattua. Kuningas Daavid kutsuu Jumalaa vuorekseen, jonka turviin hän pakenee (2. Sam. 22:3). Myös Aramin kuningas kutsuu Israelin Herraa 'vuorijumalaksi' (1. Kun. 20:23).

Kristikunta on opettanut alkuvuosisadoistaan alkaen, että puhuessaan vuorille pakenemisesta Jeesus tarkoittaa myös Jumalan ja Hänen sanansa luokse pakenemista. Meidän Herran ääntä kuulevien on kokoonnuttava yhteen sinne, missä Jumalan sanaa opetetaan kokonaisuudessaan, väärentämättä, lyhentämättä ja muuttamatta. Sellaiset kirkot - alttarit ja saarnatuolit - on jätettävä, missä hyväksytään kauhistus pyhään paikkaan.

 

2. MAAILMANLOPUN MERKIT ILMASSA

Myös muista Jeesuksen kertomista maailmanlopun merkeistä tulee meille tiedotusvälineiden kautta jatkuvasti tietoja: sotia, levottomuuksia, nälänhätää, maanjäristyksiä, harhaoppeja, eksytyksiä, laittomuutta, kristittyjen vainoja ja rakkauden kylmenemistä. Ja kaiken tämän keskellä sadattuhannet - jos ei suorastaan miljoonat - ihmiset tekevät lähetystyötä, jotta Jeesuksen nimi tulisi tunnetuksi ja uskotuksi kaikkien maailman kansojen keskellä.

Tarkoittaako tämä siis sitä, että maailmanloppu tulee jo aivan pian, on jo ovella kolkuttamassa? Jos maailmanlopun koittamisesta järjestettäisiin Suomen evankelisluterilaisten kirkon jäsenten kes­kuudessa ää­nestys, joko edusmie­hien kautta kir­kollisissa toimielimis­sä tai suorana, Jumalalle neu­voa-antavana kansanäänestykse­nä, niin tuskin­pa se maail­man­loppu kuitenkaan aivan heti tulisi. Vuon­na 1997 Suomen Gallupin teettämän tutkimuksen mukaan noin 6 % suoma­laisista uskoi Jee­suksen tulevan ta­kaisin vuon­na 2000. Sinänsä on tietenkin mukava kuulla, että aina­kin 300 000 suoma­laista ylipää­tään silloin uskoi Jeesuksen palaavan takaisin. Mutta nuo 300 000 suomalaista olivat väärässä, kuten ovat olleet kaikki muutkin maailmanlopun tarkkaa aikaa ennustaneet tai tiettynä hetkenä sitä odottaneet.

Mahdollisen kansanäänestyksen tulosta varmemman tuloksen maail­manlo­pun koittamisen ajankohdasta saamme kuiten­kin tut­kimalla asiaa Raamatus­ta. Jumala, joka maail­manlo­pun suvereenisti saa aikaan, on antanut ilmoi­tukses­saan tästä histo­rian päätepisteestä mo­niakin eri tietoja. Ensimmäinen asia, jonka nostan esiin, liittyy suoraan tämän saarnani otsikkoon: Maa­ilmanloppu on ovella - ja se on myös ovela.

 

3. HERRAN PÄIVÄ TULEE KUIN VARAS YÖLLÄ

2000 vuotta sitten, kun Jeesus tuli maailmaan ensimmäisen kerran, oli ilmassa vähän samanlainen odotta­va tunnelma, kuin mitä meillä toisen ja kolmannen vuosituhannen vaihteessa elävillä kristityillä on. Juutalaisten pyhien kirjoi­tusten eli Vanhan testamentin profeetallisen sanan mukaan Messiaan piti tulla noina aikoina. Konkreettisin näistä profetioista oli Danielin kirjan ennustus siitä, että Voideltu Messias tulee 69 vuosiviikon eli 483 vuoden kuluttua siitä, kun Jerusalemin jälleenrakentamisesta annettiin käsky. (Dan. 9:24-27) Kolmekin eri Persian kuningasta antoi tällaisen käskyn Jerusalemin jälleenrakentamisesta, mutta joka tapauksessa aika oli täyttymässä juuri ajanlaskumme alkupuolella noin 2000 vuotta sitten.

Lukemattomat ihmiset odottivat vapautuksen ajan koittamista. He etsivät ja ottivat mittaa erilaisista mes­sias-kandidaa­teista. Kuitenkaan Jeesuksen synty­minen ei herättänyt mitään maanlaa­jaa huomiota, maailmanlaajuisesta mediahälystä puhumat­takaan. Jumala syntyi maail­maan aivan kuin var­kain. Jeesuksen toinen tuleminen tulee päinvas­toin olemaan mitä julkisin ja ilmeisin joka ainoalle maail­man ihmiselle. Mutta tuon toisen tulemisen eli parusian ajankohta on salattu, se aika koittaa ja yllättää aivan kuin varkain. Herran päivä tulee niin kuin varas yöllä. (1. Tess. 5:1-11)

Tärkeää on Raamatun opetuksen mukaan se, että elää Herran omana jokaisena elämänsä päivänä. Silloin ei ole niin suurta väliä sillä, milloin tilinteon hetki koittaa. "Aina valmiina viimeiselle tuomiolle!", kuin reipas partiopoika tai -tyttö ikään. Elämänvaellustaan valvova ja uskossaan kilvoit­televa, syntinsä tunnustanut ja anteeksi uskonut, on valmis kohtaamaan Herransa ja tuomarinsa minä hetkenä hyvänsä.

Jeesuksen sana siitä, että maailmanlopun hetkeä ei tiedä kukaan muu kuin Isä Jumala taivaassa, antaa meille yhden selvän tukipyl­vään ja perustan arvioidessamme erilaisia opetuksia maailmanlopun ajasta. Jos joku ilmoittaa jonkin tietyn ajankohdan: vuosiluvun tai vuosikymme­nen, jolloin Jeesus saapuu, niin tuon opettajan tai profeetan voi heti lukea väärien opettajien ja profeettojen joukkoon. Esim. jehovantodis­tajien monet ennustukset maailmanlopun vuosiluvuista kuuluvat selvästi tähän joukkoon. Ja saman voi sanoa kaikista niistä, jotka yrittävät esittää tarkkoja aikoja.

Maailmanlopun hetkeä, vuotta ja päivää, ei ihmi­nen yksin­kertaisesti voi tietää. Maailmanloppu voi tulla tänä vuonna, ensi vuonna, kymmenen vuoden kuluttua, sadan vuoden kuluttua tai joskus paljon myöhem­min. Jumala ei ole antanut ihmiselle mahdolli­suutta tarkkaan laskelmoimiseen. Et voi siirtää parannuksen tekoa edes huomiselle päivälle. Kuka tietää, koittaako huominen sinulle?

 

4. MAAILMANLOPPU TULEE SINULLE PIAN

Mikä maailmanlopussa sitten ihmistä pelottaa? Onhan tunnettu tosi­asia, että jokaisen meidän maailmamme loppuu varmasti ja ehdotto­masti - monen meidän kohdalla vielä lähivuosikymmeninä. Ja se mitä yksittäi­sen ihmisen kuolemassa tapahtuu yhdelle ihmiselle, on täsmäl­leen sama asia kuin mikä tapahtuu kaikille elossa oleville yhtaikaa silloin, kun Jeesus tulee takaisin. Onko maailmanlopussa jotakin erityisen pelottavaa?

Joudumme jokainen kerran tuomarin eteen. Tämän tuomarin edessä on turha yrittää peitellä mitään tai selitellä tai kieroilla. Tuo tuomari on lahjomaton. Jumala on kaiken näkevä ja kaiken tietävä. Todennäköisesti monen ihmisen maailmanlopun pelon taustalla onkin aiheellinen pelko joutumi­sesta tilille omasta elämästään. "Kestänkö taivaallisen tuomioistuimen edessä, kun koko elämäni, kaikki tekoni ja tekemättä jättämiseni; vieläpä sanani ja jopa ajatukseni tutkitaan ja arvioidaan? Saanko puhtaat paperit: olet ollut hyvä ja lähimmäistäsi rakastava ja ennen kaikkea Jumalalle kaiken kunnian antava, niin kuin laki käskee?" Vai olisiko tuomiolauselmassa pitkä luettelo synneistä ja virheistä: itsek­ästä oman edun tavoittelemista, ko­vasydämisyyttä, ylpeyttä, pelkuruutta, välinpitämättömyyttä, ahneutta, valhetta, kaikenlaista haureuden ja irstauden saastaa niin silmissä ja sydämessä kuin lihassakin? Jos huomautettavaa on, niin turha on kenen­kään kuvitella täydellisyyden paikkaan, ikuisen elämän omistavien jouk­koon taivaa­seen pääsevänsä.

Maailmanloppua kuin myös kuolemaa onkin siis syytä pelätä, suoras­taan kauhistua. Nimittäin siinä tapauksessa sinun ja minun on syytä pelätä, jos emme elä päivittäisessä parannuksen tekemisessä syntisestä elämästäsi. Jos emme ole pyytäneet ja saaneet syntejämme anteeksi Jeesuk­sen sovitustyön tähden, joudumme itse vastaamaan kerran ikuisuu­dessa oman elämämme valinnoista. Herra armahtakoon, ettei kukaan meistä siihen tilanteeseen koskaan joutuisi! Jos taas elämme paran­nuksessa ja syntien anteeksiantamuksessa, voimme kohdata niin kuoleman kuin maailmanlopunkin tyynin, rauhalli­sin ja luotta­vaisin mielin. Jeesukseen kastetulla - Häneen sydämessään uskovalla ja Häntä suullaan tunnustavalla - ei ole mitään syytä ahdistukseen. Tie ikuiseen elämään, taivaan iloon ja riemulliseen hääjuhlaan on Jeesuksen seurassa suora ja avoin.

Maailmanlopusta vouhkaaminen ja aikain merkkien hellittämätön tarkkailu voi olla pintavaahtoa, joka kätkee helposti alleen kaikkein syvim­män ja tärkeimmän kysymyksen: Oletko saanut syntisi anteek­si eli elätkö tänään uskossa Jeesukseen? Aikainmerkeissä ja niiden tarkkailemisessa voi olla kuitenkin yksi positiivi­nen ja uskoa tukeva näkö­kulma: ne voivat rohkaista meitä luotta­maan entistä lujemmin Jumalaan ja Hänen sanaansa. Maailman historia ei ole mikään sattumien summa, vaan ohjat ovat tarkasti Yhden käsissä. Ja tuo Yksi on ilmoittanut aikeistaan jo edeltä käsin.

 

5. ISRAELIN KANSA JUMALAN KELLON VIISARINA

Otan lopuksi lyhyesti esiin kaksi tällaista Raamatun edeltä ilmoittamaa maailman­histori­an asiaa, jotka toteuduttuaan ja vielä toteutuessaan vahvis­tavat meidän uskoamme historian kulkua ohjailevaan Herraan. Kutsun näitä asioita Jumalan kellon viisareiksi.

Tärkein näistä Jumalan kellon viisareista on Israelin kansa. Aikanaan ennen toista maailmansotaa monet viisaat raamatuntutkijat, myös täällä Suomessa, naureskelivat väitteille, että Raamatun mukaan aikojen lopulla Isra­elin kansa on kerran palaava takaisin omalle maalleen. Siellä tuo kansa myös kääntyisi sen puoleen, jonka he kerran lävistivät ristillä. Kun Israelin valtio syntyi reilut 60 vuotta sitten, alkoi väitteen ensimmäinen osa monen yllätykseksi konkreettisesti toteutua. "Raama­tun ennustukset toteutuvat kiusallisen tarkasti", oli muistinvaraisesti lainatusti erään Israelin kansan paluuseen epäilevästi suhtautuneen Vanhan testamentin seli­tysopin profes­sorin tunnustus. "Raama­tun ennustukset toteutuvat kiusallisen tarkas­ti." Ennustuksen toinen osa, juutalaisten suurilukui­nen parannuksente­ko, on vielä toteutumatta. Pieniä merkkejä siitäkin on jo toki nähtävissä. Israelissa on kaiketi jo reilusti yli kymmenen tuhatta Jeesukseen uskovaa juutalaista. Neljäkymmentä vuotta sitten heitä oli vain muutamia kymmeniä.

Jeesuksen sana: "Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä." (Matt. 24:32) Viikunapuu voi tarkoittaa myös maallista Israelia, joka on verhoutunut omavanhurskauden vaatteeseen eli lakivanhurskauteen. Nehän olivat juuri viikunapuun lehtiä, joilla Aadam ja Eeva yrittivät lankeemuksensa jälkeen itse peittää omaa häpeällistä alastomuuttaan. Oikea ja todellinen synnin peittäminen ja häpeän verhoaminen tapahtuu kuitenkin niiden eläinten nahoilla, jotka Herra itse teurasti rakastamiensa ihmisten vaatteeksi. Se tarkoittaa teurastettua Jeesusta, jonka synnit peittävään nahkaan meidät uskossa ja pyhässä kasteessa peitetään.

Viikunapuun oksien tuoreus ja lehtien puh­keaminen voi tarkoittaa sekä maallisen Israelin valtion syntymistä että myös juutalaisten hengellistä heräämistä. Nyt juutalaiset ovat vielä suurim­malta osaltaan hengel­lisesti kuolleita. Mutta Jumala on luvannut herättää uskoon ja pelas­tuk­seen myös oman kansansa. Silloin kun se tapah­tuu, on kylmä talvi taka­na ja ikuinen kesä alkamassa. Jeesuksen sana jatkuu: "Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä. 34. Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki nämä tapahtuvat." Israelin hengelli­nen herääminen ja Jeesuksen takaisintulo on siis sidottu Jumalan aikataulussa yhteen.

 

6. MAAILMANLÄHETYS JUMALAN KELLON VIISARINA

Toinen tärkeä viisari Jumalan ajan kellossa on maailman kaikkien kansojen evankelioimi­nen eli lähetystyö. Jeesuksen sanat Matteuksen evankeliumin luvussa 24, jae 14: "Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu." Apostoli Paavali liittää maailman evankelioimisen myös Israelin kansan paatumuksen ajan päättymiseen. Roomalaiskirje, luku 11, jakeet 25 ja 26: "Sillä minä en tahdo, veljet - ettette olisi oman viisautenne varassa - pitää teitä tietä­mättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus - hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut, ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaako­bista. Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä."

Kaikille kansoille ei ole vielä julistettu evankeliumia Jeesuksesta. Tällä hetkellä on satoja miljoonia ihmisiä, jotka eivät ole kuulleet Jeesukses­ta. Mutta lähetys etenee koko ajan ja nykyisen sähköisen tiedon­välityksen aikana tilanne voi muuttua nopeasti.

Jumalan kellot käyvät vääjäämättömästi eteenpäin kohti sitä hetkeä, jolloin tämän maailman aika päättyy. Jos olet jo väsynyt tämän maail­man pahuuteen ja omaan syntiturmelukseesi, ja toivot pikaista uusien taivaiden ja uuden maan luomista ja itsesi lopullista vapauttamisesta synnin kiusauksista, niin osallistu maailmanlähetykseen. Rukoile lähetystyön puolesta niin Israelissa kuin muissakin maailman maissa. Osallistu varoillasi ja työpanoksellasi lähetys- ja evankelioimistyöhön. Jos Jumala kutsuu, niin lähde itsekin sinne, missä Jeesusta ei vielä tunneta ja Häneen uskota. Ja ennen kaikkea, ole itse valmis kohtaamaan Herrasi. Tuo Herra tulee kysy­mään sitä, kuinka olet käyttöösi annettuja lahjoja, varoja ja aikaa käyttänyt. Jos olet tunnustanut tässä ajassa ihmisten edessä Jeesuksen omaksi Herraksesi ja Jumalaksesi, syntiesi sovittajaksi ja kuolemasi voittajaksi, niin tuo Herra Jeesus on tunnustava myös sinut omakseen kerran viimeisellä tuomiolla.

 

Rukoilemme: Kiitos, Jeesus, että Sinä itse olet meidän vanhurskautemme ja pelastuksemme. Sinä itse olet ainoa syy siihen, miksi minäkin, niin monessa rikkonut, saan omakseni ikuisen ilon taivaassa. Ole ylistetty ja kiitetty, Sinä meidän syntiemme tähden ristiinnaulittu ja meidän pelastuksemme tähden kuolleista ylösnoussut Jumala. Tule, Herra Jeesus Kristus! Aamen.