JulkaisumuotoPDF
Bookmark and Share
Juha Muukkonen
Kasteen esikuvia Vanhassa liitossa

 

Raamatunkäännös: KR 1933/38

 

JÄSENNYS
1. HENKI JA VESI JA VERI
2. YMPÄRILEIKKAUS
2.1. SYDÄMEN YMPÄRILEIKKAUS
2.2. YMPÄRILEIKKAUS KASTEEN ESIKUVANA
2.3. YMPÄRILEIKKAUS ELI KASTE RISTIN ESIKU­VANA
3. VEDENPAISUMUS
4. KAISLAME­REN YLITYS JA KANSAA JOHDATTA­NUT PILVI
5. JOR­DANIN YLI­TYS
6. SYYRIALAISEN NAEMANIN PUHDISTUMINEN SPITAALISTA
7. VT:N SÄÄNNÖKSET VEDELLÄ PUHDISTAMISISTA
8. VESI MERIBAN KALLIOSTA
9. MUITA KASTEEN ESIKUVIA ISRAELIN KANSAN ELÄMÄSSÄ
 

 

1. HENKI JA VESI JA VERI

Vanhan testamentin sivuilta löytyvät esikuvallisina kaikki Uuden liiton tapahtumat ja asiat. Siellä on profeetallinen ilmoitus kolmiyhteisestä Jumalasta, Isästä ja Pojasta ja Pyhästä Hengestä, sekä myös armonvälineistä, joiden kautta tuo iankaikkinen Herra meidät langenneet syntiset kohtaa ja pelastaa. Esimerkiksi profeetta Sakarjan kirjan viimeisessä luvussa on profetia Pyhän Hengen vuodattamisesta. "Sinä päivänä elävät vedet virtaavat Jerusalemista: toiset puolet niistä Idänmerta kohti, toiset puolet Länsimerta kohti." (Sak. 14:8) Herra avaa Siionin vuorella auki elävän veden ja sovitusveren lähteen kaikkea syntiä ja syyllisyyttä vastaan "Sinä päivänä on Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla oleva avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan." (Sak. 13:1)

Siion-nimi (hepr. Tsijón)  tarkoittaa heprean kielessä sekä merkkikiveä (tsijún) että kuivaa paikkaa (tsijá). Jeesus Kristus on se Jumalan valitsema kivi, joka on pelastuksen merkkinä kaikille kansoille. Siionin vuori oli toisaalta ainoa Jerusalemin kukkuloista, jonka rinteillä ei ollut omaa luonnonvaraista lähdettä. Siksi Siionin nimi on myös 'kuiva paikka'. Mutta juuri tuonne kuivuuden keskelle Herra avaa elävän veden lähteen. "Minä puhkaisen purot kalliokukkuloihin, lähteet laaksojen pohjiin; minä muutan erämaan vesilammikoiksi ja hietikon hetteiköksi." (Jes. 41:18) Se tarkoittaa on Herramme Siionin vuoren kupeessa vuodattamaa sovitusverta, jonka Pyhä Henki tekee meille eläväksi ja avoimeksi vesilähteeksi.

Vesi ja Pyhä Henki kuuluvat erottamattomasti yhteen, niin kuin myös veri. "Hän on se, joka on tullut veden ja veren kautta, Jeesus Kristus, ei ainoastaan vedessä, vaan vedessä ja veressä; ja Henki on se, joka todistaa, sillä Henki on totuus. Sillä kolme on jotka todistavat: Henki ja vesi ja veri, ja ne kolme pitävät yhtä." (1Joh. 5:6-8) Tutkimme nyt Vanhan liiton esikuvia Hengestä ja vedestä ja verestä, jotka tarkoittavat Pyhää Kastetta, jossa meidät Jumalan Sanan ja Hengen vaikutuksesta pestään Jeesuksen veren voimalla puhtaaksi synnin syyllisyydestä.

 

2. YMPÄRILEIKKAUS

Miehen tai poika­vauvan esinahan ympäri­leik­kaus on Vanhan liiton sekä myös nykyisen juutalaisen kansan tärkeimpiä insti­tuuti­oita eli tapajärjestelmiä (ympärileikkaus: hepr. mulá (VT) tai milá (nykyh.), kreik. perito­mé, engl. circumci­sion; esinah­ka: hepr. orlá, kreik. akrobystía, engl. foreskin). Ympä­ri­leik­kauk­sen en­sim­mäinen ja nimen­omai­sin sisältö VT:ssa on toimia Juma­lan Aabra­hamin kanssa tekemän liiton merk­kinä; eikä ainoas­taan vain merkkinä, vaan ympäri­leik­kaus oli myös armonvä­line.

Ympärileikkauksen liitto oli nimenomaan veren kautta solmittu armoliitto. Miehen sukupuolielimen ympärileikkaus näyttää konkreettisesti sen, mihin me kaikkein kipeimmin tarvitsemme Jumalan armoa: se on perisyntiimme. Jumala ei käske vuodattamaan verta kädestä tai kielestä tai päästä, joissa synti tulee tekoina, sanoina ja ajatuksina esille. Nuo käden, kielen ja pään tekosynnit, olivatpa ne sitten salaisia ajatuksia, kuuluvia sanoja tai näkyviä tekoja, ovat vain seurausta siitä, että me olemme olemukseltamme, perimältämme, syntisiä eli Jumalasta pois kääntyneitä ja siten osattomia elämästä ja autuudesta.  

Aadamin pojat siittävät syntisiä lapsia. Jokainen isän siittämä lapsi sikiää tänne synnin alaiseksi. Jo paratiisissa vielä Aadamin kupeissa ollessamme me jokainen teimme Aadamissa oman uskonratkaisumme: Hylkäsimme Jumalan eli Hänen Sanansa ja uskoimme käärmeen valheisiin. Silloin paratiisissa lankeemuksen hetkellä koko ihmiskunta kuoli hengellisesti. Tällaisessa kuoleman olotilassa meidän ainoa mahdollisuutemme on se, että Jumala itse meidät armahtaa ja herättää uuteen elämään. Ja sen Hän tekee uutta luovalla Sanallaan. Erityisen konkreettisesti tuo Jumalan Sanan uutta luova työ se näkyy silloin, kun Sana yhdistyy aineeseen: Kasteessa veteen ja ehtoollisessa leipään sekä viiniin.

Ympärileikkaus tunnetaan juutalaisuuden lisäksi moni­en kansojen kes­kuudessa ympäri maailmaa. Aasian lisäksi niin Afrikassa, Austra­liassa kuin Amerikassakin on kansoja, joilla tapa on ollut käytössä. Joillakin kansoilla, erityisesti länsisee­miläisillä, joihin juuta­laisten lisäksi kuuluivat esim. arabit, foini­kialaiset ja syyria­lai­set, ympäri­leikattiin pojat jo vauvoina. Poika­vauvan ympäri­leik­kaus kuuluu juutalaisuu­den lisäksi myös nykyisin isla­minus­koon. Jois­sain kan­soissa ym­pä­rileik­kaus suoritettiin mur­rosiässä, pojista tuli tämän rituaa­lin kautta mie­hiä. Egyptis­sä ympäri­leikattiin vain papit. Erityisesti paimentolaiskulttuurista tunne­taan myös hääjuhlaan liittyvä sulhasen ympäri­leikkaus.

Kun Abram oli yhdeksänkymmenen yhdeksän­ vuoden vanha, ilmestyi Herra hänelle ja sanoi hänelle: »Minä olen Jumala, Kaikkivaltias; vaella minun edessäni ja ole nuhteeton. 2. Ja minä teen liittoni meidän välil­lemme, minun ja sinun, ja lisään sinut ylen runsaasti.» ...  9. Ja Jumala sanoi Aabra­hamille: »Mutta sinä pidä minun liittoni, sinä ja sinun jälkeläisesi, sukupol­vesta sukupolveen. 10. Ja tämä on minun liittoni sinun ja sinun jälkeläistesi kanssa; pitäkää se: ympärileikat­kaa jokainen miehen­puo­li keskuudessanne. 11. Ympä­rileikatkaa esinahkanne liha, ja se olkoon liiton merkki meidän välillämme, minun ja teidän. 12. Sukupol­vesta sukupolveen ympäri­leikattakoon jokainen poikalapsi teidän keskuudes­sanne­ kahdeksan päivän vanhana, niin hyvin kotona syntynyt palvelija kuin muuka­laisel­ta, keneltä tahan­sa, rahalla ostettu, joka ei ole sinun jälke­läisiäsi. 13. Ym­päri­leikattakoon sekä kotonasi syntynyt että rahalla ostama­si; ja niin minun liittoni on oleva merkitty teidän lihaanne iankaikki­seksi liitok­si. 14. Mutta ympärileikkaamaton mie­henpuoli, jonka e­si­nahan liha ei ole ympäri­leikattu, ­hävitet­täköön kansastansa; hän on rikko­nut minun liittoni.» (1Moos. 17:1-2, 9-14)

Lihan ympärileikkaus tuli myöhempinä aikoina juuta­laisuu­dessa niin tär­keäksi, että rabbien opetuksen mukaan oikeas­taan koko Pyhällä maalla ei tulisi asua kenenkään, joka ei ole ympärileikattu. Oikea juutalai­nen ei voinut seurustel­la kenenkään ympärileikkaamat­toman kanssa. Ympärileik­kaamaton ei myöskään saa­nut syödä pääsiäislam­masta (2Moos. 12:48). Ympäri­leik­kaukseen liittyi myös ni­menanta­minen lapselle (Luuk. 1:59, 2:21). Lisäksi on huomattavaa, että ympärileikkaukseen liittyi myös kaikki­en liiton säädöksien ja käskyjen painaminen lasten mieliin (5Moos. 6:4-9, Shma Jisraél eli Kuule, Israel). Jeesus vahvistaa tämän vastaavan kaste­eseen liittyvän yhteyden myös Uudessa liitossa: ... ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä Minä olen käskenyt teidän pitää (Matt. 28:20).

 

2.1. SYDÄMEN YMPÄRILEIKKAUS

Profeetta Jeremia taisteli kansan - ja todennäköisesti myös uskonnol­listen johta­jienkin - keskellä vahvana elävää usko­musta vastaan, jonka mukaan lihan ympä­rileik­kaus sellaise­naan automaattisesti takasi oikean suhteen Jumalaan. Ympä­rileik­kausta pidettiin pelastuk­sen yksiselit­teisenä takeena sillä tavoin, että se käytän­nössä irrotettiin kokonaan elä­män­vaelluksesta. Juuta­lai­suudes­sa on syntynyt jopa sellainenkin uskomus, että isä Abra­ham valvoo helvetin por­teilla ja tempaa sitä kohti kulke­van juutalai­sen pois ennen kadotuk­seen astumista. Näin kukaan ympäri­leikattu valitun kansan jäsen ei vahingossakaan joudu ikuiseen vaivan paik­kaan. Ei siis mitään uutta auringon alla: kaikki pääse­vät taivaaseen, niin kuin esimerkiksi Pakilan pastori on meitä muuta­ma vuosi sitten valista­nut.

Jere­mia nuhteli kansaa siitä, että se ei elänyt ympäri­leikkauk­sen­sa mukai­sesti. Oikein ymmärrettyyn ja pelastavaan ympärileikkauk­seen liittyy myös Juma­lan liiton mukainen elämä.  

Ympäri­leikatkaa itsenne Herralle ja pois­takaa sydämenne esinahka, te Juudan miehet ja Jerusalemin asukkaat, ettei minun vihani syttyisi kuin tuli ja palaisi, eikä olisi sammuttajaa, teidän tekojenne pahuu­den tähden. (Jer. 4:4)

Jeremian mukaan koko kansa oli niin sydämeltään kuin korviltaankin ympäri­leikkaamaton (Jer. 6:10, 9:25). Jo Mooses oli puhunut samasta teemasta: Ym­päri­leikatkaa sentähden sydämen­ne älkääkä olko enää nisku­reita. (5Moos. 10:16). Stefanos viittaa näihin Moosek­sen ja Jeremiaan sanoihin pitäessään puhetta Suuren neuvoston edessä: Te niskurit ja ympä­rileikkaamattomat sydämeltä ja korvilta, aina te vas­tustat­te Pyhää Henkeä - niinkuin teidän isänne, niin tekin. (Apt. 7:51).

Mooses profetoi myös tulevasta ajasta, jolloin Herra kokoaa ja noutaa oman hajotetun kansansa maan ja taivaan ää­ristä: Ja Herra, sinun Jumalasi, tuo sinut siihen maahan, jonka sinun isäsi ovat omistaneet, ja niin sinä otat sen omaksesi; ja hän tekee sinulle hyvää ja antaa sinun lisään­tyä enem­män kuin isiesi. 6. Ja Herra, sinun Jumalasi, ympärileikkaa sinun sydämesi ja sinun jälke­läistesi sydä­met, niin että rakastat Her­raa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydä­mestä­si ja kaikesta sielusta­si, että eläisit. (5Moos. 30:5-6)

Paavali tarttuu näihin Mooseksen ja Jeremian sanoihin opettaessaan Rooma­laiskirjeensä kautta koko kristikun­taa: Sillä ei se ole juutalai­nen, joka vain ulkonaisesti on juuta­lainen, eikä ympärileikkaus se, joka ulkonai­sesti lihassa tapahtuu;  29. vaan se on juutalainen, joka sisällisesti on juutalainen, ja oikea ympäri­leik­kaus on sydämen ympärileik­kaus Hen­ges­sä, ei kirjai­mes­sa; ja hän saa kiitoksensa, ei ihmisiltä, vaan Ju­malalta. (Room. 2:28-29)

Miten lihan ympärileikkaus ja sydämen ympärileik­kaus liittyvät toisiinsa? Näkökulmia on ainakin kaksi.

Ensinnäkin lihan ympärileik­kauksessa poistetaan her­kän paikan päältä nahkapeite. Sydämen ympärileik­kaus tarkoittaa tämän kautta ymmärrettynä sitä, että sydämen päältä poistetaan kaikki sellainen suoja ja peite, mikä estää sitä tunte­masta herkästi. Ympäri­leikattu sydän tuntee ja kokee herkästi niin syyllisyyden Jumalan edessä kuin anteek­sisaamisen ja armon riemun­kin. Ympärileikattu sydän ei kätkeydy ja suojaudu lähimmäi­sen hädältä, vaan se itkee itkevien kanssa ja riemuitsee riemuitsevien kans­sa (Room. 12:15). Ympäri­leikatun sydämen vasta­kohta on paatunut sydän; poltin­raudalla merkitty eli tunnoton (1Tim. 4:2). Ympärileikatut korvat puolestaan kuulevat herkästi Jumalan sanan.

Toiseksi ympärileikkaamattomuus eli esinahka oli myös saastaisuu­den merk­ki. Kolman­nessa Mooseksen kirjassa (3Moos. 19:23) käske­tään kansaa olemaan syömät­tä vastaistu­tettujen hedel­mäpuiden hedel­miä. Kolmen ensimmäi­sen vuoden satoa oli pidettävä noiden puiden esinah­kana. Ensim­mäisten vuosien hedel­mät olivat siis saas­taisia, eikä niihin saanut koskea. Sydämen ympärileikkaus tarkoittaa siis myös saastan eli synnin poislaitta­mista.

Mooses kuvaa itseään huuliltaan ympärileikkaamatto­maksi eli puhetaidoltaan heikoksi (2Moos. 6:12,30). Kielikuva tarkoitta­nee sitä, että ympärileikkaa­mattomat huulet ovat aivan kuin (saastaisen) peitteen alla. Seurauksena tästä puhe on enem­män tai vähem­män epäsel­vää sössötystä. Sovel­lettaessa tätä huulten ympäri­leikkausta sydämen ympäri­leikkaukseen lienee lupa ajatella, että ympäri­leikattu sydän ei ainoastaan kuule herkästi, vaan myös puhuu sel­keästi. Ympärileikattu sydän todistaa kirk­kaasti Jeesuksesta ja Hänen rakkaudes­taan. Ympäri­leikattu sydän ei kätke aarretta peitteen alle, vaan tuo täydellä varmuudella esiin Herramme täydellisen pelastustyön Golgatan ristillä.

 

2.2. YMPÄRILEIKKAUS KASTEEN ESIKUVANA

Sydämen ympärileikkaus eli hengellinen ympärileik­kaus tarkoittaa Paavalin Kolossalaiskirjeen opetuksen mukaan nimenomaan kristillis­tä kastetta, jossa meidät liitetään Kris­tukseen. ... ja Hänessä te myös olette ympärileikatut, ette käsintehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin poisriisumisella, Kristuksen ympä­rileikkauksel­la: 12. ollen haudattuina Hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan olette heräte­tyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista. 13. Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiin­ne ja lihanne ympärileikkaamat­to­muu­teen, teidät Hän teki eläviksi yhdessä Hänen kans­saan, antaen meille anteeksi kaikki rikok­set... (Kol. 2:11-13)

Paavali oli ollut myös keskeinen vaikuttaja Jerusale­missa pidetyssä apostoli­en kokouk­sessa, jonka mukaan pakanuu­desta kristinuskoon kääntyviä ei tarvinnut ympärileikata (Apt. 15). Olihan jotkut uskoontulleet juutalaiset opettaneet pakanakristittyjä: "Ellette ympä­rileikkauta itseänne, niinkuin Mooses on säätänyt, ette voi pelastua." (Apt. 15:1). Paavali oli Jumalan Pyhän Hengen vaikutuksesta ymmärtänyt, että lihaan tehty ympärileikkaus ei ollut enää tarpeellinen pa­kanalähe­tyksen aikakautena.

Sillä ei ympäri­leikkaus ole mitään eikä ympärileikkaa­mat­tomuus, vaan uusi luomus. (Gal. 6:15) Ei ympäri­leikkaus ole mi­tään, eikä ympärileik­kaamatto­muus ole mi­tään, vaan Jumalan käskyjen pitä­minen. (1Kor. 7:19) Sillä oikeita ympärileikattuja olemme me, jot­ka Juma­lan Hen­gessä palvelemme Jumalaa ja kerskaamme Kristuk­sessa Jeesuksessa, emmekä luota lihaan (Fil. 3:3).

Sydämen ympäri­leikkaus, uudestisyntyminen, sen sijaan on ehdoton edelly­tys pelastukseen. Uuden liiton aikana kaste sai sen paikan, mikä oli Vanhas­sa liitossa ollut ympärileik­kauksella. Joka uskoo ja kaste­taan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotuk­seen. (Mark. 16:16)

Koko Paavalin teologian yksi kulmakivi, lihan ja hengen välisen vastak­kainasettelu, perustuu juuta­lais­ten valheelli­seen ja väärään käsitykseen siitä, että lihaan tehty ympäri­leikkaus pelkkänä tekona ilman sydämen kääntymys­tä pelas­taisi.

Ympärileikkaamattoman saastaisuus kertoo myös omalta osaltaan sitä, että ihminen syntyy maailmaan perisynnin alaisena: ihmisel­lä on luonnostaan saastai­nen esinahka. Vain Jumalan tekemän armoliiton kautta ihmisen saastaisuus voidaan leikata eli pestä pois. Kristilliseen kastee­seen kuulu­va nimenan­to on myös perua ympärileikkaukseen liittyvästä nimenannosta.

Lähes kaikki, mitä Raamatussa on sanottu ympärileikkauksesta, voidaan "muutettavat muuttaen" soveltaa myös ja nimenomaan kristilliseen kastee­seen.

 

2.3. YMPÄRILEIKKAUS ELI KASTE RISTIN ESIKU­VANA

Oikea sydämen ympärileikkaus (eli kaste) tarkoittaa siis Kristuk­sen kuole­maan kasta­mista (Kol. 2:11). Jo Vanhan liiton kirjoi­tuksissa ympärileikkaus viittaa salatusti Kristuk­sen kasteeseen eli ristiin.

Paavali opettaa Efesolaiskirjeen viidennessä luvussa: "'Sen­tähden mies luopukoon isästänsä ja äidis­tänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihak­si.' Tämä salai­suus on suuri; minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa."  (Ef. 5:31-32) Kun tutkimme Vanhas­ta testamen­tis­ta tämän yhden lihan teologian juuria, tulemme keskelle Gol­ga­tan ristiä ja syntien sovitta­mista. "Niin Herra Jumala vaivutti ihmisen raskaaseen uneen, ja kun hän nuk­kui, otti hän yhden hänen kylki­luis­taan ja täytti sen paikan lihalla. Ja Herra Jumala rakensi vaimon siitä kylkiluusta, jonka hän oli ottanut miehestä, ja toi hänet miehen luo." (1Moos. 2:21-22)

Tässä on profetia Golga­tan tapahtumista. Jeesus vaivu­tetaan kuoleman uneen ristillä ja Hänen kyljestään, siitä valuvasta vedestä ja veres­tä (Joh. 19:34), rakenne­taan Pojalle morsian eli seurakunta. Vesi tarkoittaa niin puhdistavaa Jumalan sanaa kuin kaste­vettä; veri puhdistavaa ja sovittavaa uhri­verta sekä ehtool­lista. Tästä Herrastamme otetusta 'kylki­luusta' eli kasteen ja ehtoollisen kautta synnytetään Herran maan­päällinen ruu­mis, seurakunta. Jee­sus ihastelee tätä omaa kan­saansa sanoin: "Tämä se on! Tämä on luu minun luustani ja liha minun lihas­tani!" (KR 1992 1Moos. 2:23) Tässä on sopiva apu Herralle, josta Hän iloitsee ja jonka kautta Hän voi viedä pelastavan evanke­liumin yli koko maan piirin.

Mutta miten tämä sitten liittyy ympärileikkaukseen? Seuraa­va, todennäköi­sesti harvemmin saarnoissa tai hartauspuheis­sa käsitelty kohta, on avain ja antaa kysymykseen vastauk­sen: "Ja matkan varrel­la yöpai­kas­sa tapahtui, että Herra kävi hänen (Mooseksen) kimp­puunsa ja tahtoi surmata hänet.  Silloin Sippora otti terävän kiven ja leikkasi pois poi­kansa esinahan, kosketti sillä Moo­sesta alhaalta ja sanoi: »Sinä olet minun veriyl­käni».  Niin hän jätti hänet rauhaan. Silloin Sippora sanoi: »Veriylkä ympärileik­kauksen kautta.»" (2Moos. 4:24-26)

Ympäri­leikkaus liittyi paimentolaiskulttuurissa avioliiton solmi­mi­seen. Hääjuhlan aikana morsia­men isä eli appi ympärileikkasi sulhasen esina­han, jotta sulhanen voisi saada omakseen mor­siamensa ja liittyä tähän yhdeksi lihak­si. (Hepreaksi appi on 'chotén' eli ympäri­leikkaaja ja sulha­nen on 'chatán', joka tarkoittaa ympärileikat­tavaa.) Näin aviolii­ton solmi­mi­sesta jäi pysyvä ja elinikäi­nen merkki sulhasen lihaan. Tällä toimel­la sulhasen ja morsiamen suvut liittyi­vät yhteen - sulhanen ja morsian olivat tämän jälkeen samaa perhettä eli yhtä lihaa. Kun Jumala antoi Aabraha­mille ympä­rileikkauk­sen lii­ton merkik­si, niin siinä siirrettiin tämä jo aiemmin tunnet­tu (avio)liiton merkki Jumalan ja valitun kansan väli­sen liiton merkik­si.

Sippora tuntee tämän ympäri­leikkauksen vanhan käyt­tötavan ja liittyy omalla toiminnallaan tähän traditioon. Salatusti Sippora vetoaa Jumalan vihan edessä Kris­tuksen ristiin: Poika ympärileikattiin Golga­talla, jotta tämä sulhanen voisi saada omak­seen morsiamensa ja liittyä tähän yhdeksi lihak­si. Pitkäper­jantai­na vietettiin Jerusale­min kaupungin muuri­en ulko­puolel­la taivaallis­ta hääjuhlaa, jossa sulha­sen veri vuosi rakkaudesta ja halus­ta mor­sianta kohtaan.

 

3. VEDENPAISUMUS

... Vain muutama ihminen, kaikkiaan kahdeksan, pelastui arkissa veden kantamana.  21. Tuon esikuvan mukaisesti teidät pelastaa nyt kaste, ei siksi että te siinä luovuitte saastaisesta elämästä, vaan koska Jumala teki kans­san­ne hyvän omantunnon liiton. Sen perustuksena on Jeesuksen Kris­tuksen ylösnousemus. (KR 1992 1Piet. 3:20-21)

Vesi erottaa hukkuvat ja pelastuvat toisistaan. Vesi hukuttaa syntisen maailman, mutta arkissa olevat se kannattelee uuteen maailmaan. Arkki ja sen ovi tarkoittavat Jeesusta. Arkin sisällä olevat ihmiset eli Jeesukseen kastetut ja tuon kasteensa mukaisesti Häneen uskovat on pelastuva seurakunta. Arkkiin on siis vain yksi ovi - pelas­tukseen on vain yksi ovi. Ihmisen ei tarvitse itse tuota ovea kenenkään edestä sulkea; Jumala itse sulkee aikanaan tuon pelastuksen portin ennen lopulli­sen tuomion alkamista. Silloin kukaan ei enää voi saada syntejään anteeksi, jollei sitä ennen ole käynyt kasteen kautta sisälle Jeesus-portista.

 

4. KAISLAME­REN YLITYS JA KANSAA JOHDATTA­NUT PILVI

1. Sillä minä en tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi 2. ja saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä 3. ja söivät kaikki samaa hengel­listä ruokaa 4. ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi; ja se kallio oli Kristus. 5. Mutta useimpiin heistä Jumala ei mielistynyt, koskapa he hukkuivat erämaassa. (1Kor. 10:1-5)

Myöhemmin samasta luvusta (1Kor. 10) näemme vielä selvemmin, että VT:n esikuvat autiomaavaelluksen ajalta viittaavat yksiselitteisesti Uuden liiton sakramentteihin. "Kaste Moosekseen pilvessä ja meressä" on erityinen esikuva kristillisestä kasteesta joka on "kaste Jeesukseen Hengessä ja vedessä". Israelin kansaa johdattanut pilvi oli Jumalan läsnäolon merkki ja paikka eli Pyhä Henki, joka on luonamme täällä maan päällä. Meri on esikuva vedestä, jonka kautta Herran valittu kansa kulkee eteenpäin järjelle käsittämättömällä, yliluonnollisella tavalla ja pelastuu. Sama vesi hukuttaa ja kuolettaa syntistä lihaa (egyptiläiset sotajoukot).

Tässä kohtaa on erityisen sopiva paikka puhua Herran valitun kansan kahdenlaisista jäsenistä. Israelin kansan kulttiyhteisöön kuuluvista ympäri­leikatuista ja Moosekseen pilvessä ja meressä kastetuista aikuisista miehistä pääsi perille luvattuun maahan vain kaksi: Joosua ja Kaaleb. Luvattuun maahan pääseminen on esikuva taivaaseen pääsemisestä, sen maan perimi­sestä, joka "vuotaa maitoa ja mettä". Valtavasta kansan miesjoukosta vain kaksi pelastui, vaikka he olivat kaikki "kastettuja ja konfirmoituja (eli kulttikel­poisia) seurakunnan jäseniä". Älköön kukaan siis kuvitelko, että oikeaan Jumalan valittuun kansaan muodollisesti kuuluminen takaa automaattisesti pelastuk­sen. Jos sydämen ympärileikkaus puuttuu - se on jokapäiväinen syntien poislaittaminen ja herkkyys Herran ja Hänen sanansa edessä - niin turhaksi ja tehottomaksi jää silloin uudestisynnyttävä kaste. Jos kastettu luopuu uskostaan Jeesukseen, niin silloin kaste Jeesuksen ulkopuolella muuttuu hukuttavaksi vedenpaisumukseksi ja päälle karkaavaksi mereksi.

Tarkastelemme vielä hetken noita kahta pelastuvaa miestä, Joosuaa ja Kaalebia. Uudenkaan liiton aikana ei taivaaseen pääse kuin nuo kaksi: Joosua eli Pelastaja/Vapahtaja ja Kaaleb eli koira, joka oli VT:n näkökul­masta saastainen eläin. Joosua johdattaa Kaalebin eli saastaisen koiran Jordanin virran eli kuoleman läpi Uuteen maahan. Jeesuksen lisäksi taivaa­seen pääsevät vain Kaaleb eli saastainen koira, joka kulkee Jeesuksen perässä. Vain se, joka tunnustaa olevansa täysin mahdoton ja kelvoton; vain se, joka tunnustaa itsensä saastaiseksi koiraksi, voi kulkea toisen hankkiman ja omistaman, vieraan vanhurskauden perusteella taivaa­seen.

 

5. JOR­DANIN YLI­TYS

Sitten Joosua sanoi israelilaisille: »Tulkaa tänne ja kuulkaa Herran, teidän Jumalanne, sanat».  10. Ja Joosua sanoi: »Tästä saatte tietää, että elävä Jumala on teidän keskellänne ja karkoittaa teidän tieltänne kanaanilaiset, heettiläiset, hivviläiset, perissiläiset, girgasilaiset, amorilaiset ja jebusilai­set:  11. katso, kaiken maan Herran liitonarkki kulkee teidän edellänne Jordanin poikki.  12. Ottakaa siis kaksitoista miestä Israelin sukukunnista, kustakin sukukunnasta yksi mies.  13. Niin pian kuin papit, jotka kantavat Herran, kaiken maan Herran, liitonarkkia, laskevat jalkansa Jordanin veteen, katkeaa Jordanin vesi, ylhäältä päin virtaava vesi, juoksussaan ja pysähtyy roukkioksi.»  14. Kun kansa sitten lähti liikkeelle teltoistaan mennäksensä Jordanin poikki, liitonarkkia kantavien pappien käydessä kansan edellä,  15. ja niin pian kuin liitonarkin kantajat tulivat Jordanille ja liitonarkkia kanta­vien pappien jalat painuivat rantaveteen, niin vaikka Jordan koko elonleik­kuuajan on tulvillaan yli kaikkien äyräidensä,  16. pysähtyi ylhäältä päin virtaava vesi ja seisoi yhtenä roukkiona hyvin kauka­na Aadamin luona, sen kaupungin, joka on Saaretanin vieressä; ja se vesi, joka virtasi alaspäin Aromereen, Suolamereen, hävisi kokonaan. Niin kansa kulki virran yli Jerikon kohdalta.  17. Ja Herran liitonarkkia kantavat papit seisoivat alallaan kuivalla pohjalla keskellä Jordania, kaiken Israelin kulkiessa kuivaa myöten, kunnes koko kansa oli ehtinyt kulkea Jordanin yli. (Joos. 3:9-17)

Jordanin virran ylitys on esikuva kasteesta, joka vie meidät jokapäiväi­seen kuolemiseen omalle syntiselle lihallemme. Jordanin ylitys on myös esikuva niin Jeesuksen kuolemasta kuin myös meidän jokaisen maanpäälli­sen ruumiin kertakaikki­sesta ja lopullisesta kuolemasta. Vrt. negrospirituaali "Deep river".

Ensimmäisenä kuoleman virtaan astui siis liitonarkku, joka tarkoittaa Jeesusta. Room. 3:25: Jeesus on asetettu armoistuimeksi eli liitonarkun kanneksi. Liitonarkun kannen päällä - tarkkaan ottaen sen keskellä, siis Jeesuksen lihassa - tapahtui kerran vuodessa suurena sovituspäivänä (Jom Kippur) kansan syntien sovitus. Jeesus kohtasi kuoleman vallat ja voitti ne; Kuolleeseenmereen virtaava joki seisahtui. Herran omien ei tarvitse pelätä kuolemaa, sillä Jeesus itse on vastaanottamassa meitä siellä kaikkein syvimmässä paikassa ja on itse myös jo edeltä käsin tehnyt tehottomaksi kuoleman vallan.

 

6. SYYRIALAISEN NAEMANIN PUHDISTUMINEN SPITAALISTA

Niin Naeman tuli hevosineen ja vaunuineen ja pysähtyi Elisan talon oven eteen.  10. Ja Elisa lähetti hänen luokseen sanansaattajan ja käski sanoa: »Mene ja peseydy seitsemän kertaa Jordanissa, niin lihasi tulee entisellensä, ja sinä tulet puhtaaksi».  11. Mutta Naeman vihastui ja meni matkaansa sanoen: »Katso, minä luulin hänen edes tulevan ja astuvan esiin ja rukoile­van Herran, Jumalansa, nimeä, heiluttavan kättänsä sen paikan yli ja niin poistavan pitalin.  12. Eivätkö Damas­kon virrat, Abana ja Parpar, ole kaikkia Israelin vesiä paremmat? Voisinhan minä yhtä hyvin peseytyä niissä tullakseni puhtaaksi.» Ja hän kääntyi ja meni tiehensä kiukustuneena.  13. Mutta hänen palveli­jansa astuivat esiin ja puhuttelivat häntä ja sanoivat: »Isäni, jos pro­feetta olisi määrännyt sinulle jotakin erinomaista, etkö tekisi sitä? Saati sitten, kun hän sanoi sinulle ainoastaan: 'Peseydy, niin tulet puhtaak­si'.»  14. Niin hän meni ja sukelsi Jordaniin seitsemän kertaa, niinkuin Jumalan mies oli sanonut; ja hänen lihansa tuli entisellensä, pienen pojan lihan kaltaiseksi, ja hän tuli puhtaaksi. (2Kun. 5:9-14)

Spitaali tarkoittaa perisyntiä (vrt. Matt. 8:1-4). Seitsenkertaisuus tarkoittaa puoles­taan täydellisyyttä (Ps. 12:7). Jumalan käskyn mukaan tapahtuva kastevedellä puhdistaminen tuo siis täydellisen puhdistumisen ja pelastuk­sen. "Pienen pojan lihan kaltaisuus" kertoo meille myös siitä, että kasteessa meidät tehdään pikkulapsen kaltaiseksi, joka ei kykene omilla ansioillaan, tahdollaan ja voimallaan tekemään mitään positiivista pelastuakseen (Juma­lan valtakunta on lasten kaltaisten, Mark. 10:13-16).

Ihminen omalla järjellään ja ennakkoymmärryksellään haluaisi jotain dramaattista, jotain suurempaa ja uskonnollisesti vaikuttavampaa pelastusta kuin minkä Herra on yksinkertaisesti määrännyt. »Katso, minä luulin hänen edes tulevan ja astuvan esiin ja rukoile­van Herran, Jumalansa, nimeä, heiluttavan kättänsä sen paikan yli ja niin poistavan pitalin.  12. Eivätkö Damas­kon virrat, Abana ja Parpar, ole kaikkia Israelin vesiä paremmat? Voisinhan minä yhtä hyvin peseytyä niissä tullakseni puhtaaksi.» Mikä tahansa vesi ei pelasta; yksin Israelin vesi eli kristillinen, Jumalan sanan mukainen kastevesi pelastaa.

 

7. VT:N SÄÄNNÖKSET VEDELLÄ PUHDISTAMISISTA

Mutta joka on saastunut eikä puhdistaudu, se hävitettäköön seurakunnasta, koska hän on saastuttanut Herran pyhäkön eikä puhdistusvettä ole vihmottu häneen; hän on saastainen. (4Moos. 19:20. Katso myös 31:19-20)

Ilman kastetta kolmiyhteisen Jumalan nimeen ei voi olla seurakunnan jäsen. Ilman kastetta Jeesukseen ei ole puhdistus­ta ihmisen omasta saastaisuudesta. Ilman kastetta ei voi osallistua Herran temppelin aterialle eli ehtoolliselle. Ilman kasteen mukaista uskoa Jeesukseen kukaan ei voi päästä taivaaseen. Kaste tarkoittaa puhdistautumista kaikesta saastaisuudesta. Se on samalla kertaa niin kertakaikkinen lahja kuin myös jokapäiväinen tehtävä.

Midianilaisia vastaan tehdyn kostosotaretken loppuvaiheissa Israelin sotavä­ki syyllistyi laittomuuteen ja sai seuraavat puhdis­tautumisohjeet:

Mutta itse oleskelkaa leirin ulkopuolella seitsemän päivää. Jokainen teistä, joka on jonkun surmannut, ja jokainen teistä, joka on koskenut surmattuun, puhdistautukoon kolmantena ja seitsemäntenä päivänä, sekä te että teidän vankinne.  20. Ja puhdistettakoon jokainen vaate ja jokainen nahkaesine ja kaikki, mikä on tehty vuohen karvoista, ja jokainen puuesine.»  21. Ja pappi Eleasar sanoi sotamiehille, jotka olivat menneet sotaan: »Tämä on lakisäädös, jonka Herra antoi Moosekselle:  22. Vain kulta, hopea, vaski, rauta, tina ja lyijy,  23. kaikki, mikä tulta kestää, käyttäkää tulessa, niin se puhdistuu; puhdistettakoon se kuitenkin vielä puhdistusvedellä. Mutta mikä ei tulta kestä, käyttäkää se vedessä. (4Moos. 31:19-23)

Syntinen lihamme ei vielä tässä ajassa kestä tulta, joten se puhdistetaan puhdistusvedellä.

 

8. VESI MERIBAN KALLIOSTA

Ja kansa riiteli Moosesta vastaan ja sanoi näin: »Jospa mekin olisimme hukkuneet silloin, kun veljemme hukkuivat Herran edessä!  4. Minkätähden toitte Herran seurakunnan tähän erämaahan, kuollaksemme karjoinemme tänne?  5. Ja minkätähden johdatitte meidät pois Egyptistä tuodaksenne meidät tähän pahaan paikkaan, jossa ei kasva viljaa eikä viikunoita, ei viiniköynnöksiä eikä granaattiomenia, ja jossa ei ole vettä juoda?» ... Ja Herra sanoi Moosekselle: »Ota sauva ja kutsu sitten veljesi Aaronin kanssa kaikki israelilaiset koolle. Puhukaa kansan nähden kalliolle ja käskekää sen antaa vettä. Näin saat veden pulppuamaan kalliosta ja juotat sekä ihmiset että karjan.» (KR 1992 4Moos. 20:3-5,8)

Kristus on se kallio, josta saamme vettä niin puhdistumiseksemme (kaste) kuin juodaksemme (Jumalan sana). Meriba (hepr. riitely) tarkoittaa sitä, että kun kansa kapinoi ja riitelee Jumalaa vastaan, niin Hän antaa tähän lääkkeeksi Kalliosta puhdasta vettä.

 

9. MUITA KASTEEN ESIKUVIA ISRAELIN KANSAN ELÄMÄSSÄ

VT:n kirjoitusten ulkopuolelta tärkeä kasteen esikuva on myöhäisjuutalai­suuden käännynnäis- eli proselyyttikaste. Jo Uuden testamentin aikaan, mutta pelastushistoriallisesti vielä Vanhaan liittoon, kuuluva Johanneksen kaste niin ikään on yksi tärkeä kristillisen kasteen esikuva. Myös esim. Qum­ranissa kaste ja vedellä puhdistamiset olivat keskeisellä sijalla uskon­nonhar­joittamisessa.